Vattenprojektet

Rent vat­ten, san­itet och möj­lighet till hy­gien är grundläg­gande för alla män­niskor och alla samhällen. Utan håll­bar till­gång till vat­ten, san­itet och hy­gien (ofta förko­r­tat WASH) kan inte samhällen utveck­las, barn gå i skolan, kvin­nor föda barn i en trygg miljö eller fat­tig­dom bekäm­pas.

Byn Kinkenge ligger på en höjd och vatten hämtas från källor. Närmaste källan ligger ca 1 km bort och 100 meter nedan centrum i byn. När vattnet skall bäras hem är det brant uppför hela vägen. Ett tungt arbete. Man vet att speciellt flickornas kroppar tar skada av det tunga arbetet. Det finns ett flertal källor/bäckar som används. Under regntiden har en del hushåll möjlighet att samla regnvatten, som sedan kokas över öppen eld om det skall användas som dricksvatten.

Efter besöken i Kinkenge har man efterhört var byborna önskar förbättra på lokal nivå. Vattenförsörjningen har varit en tydlig önskan både för kvinnor och män. Vid resan dit 2016 inventerades alla vattencisterner som samlade regnvatten, och man påbörjade restaurering på de vattensystem och cisterner som redan fanns på plats.

Nästa steg är ett gemensamt projekt för att få rinnande vatten till byn. Avsikten är att dra en ledning från en källa ca 3 km från byn och som ligger så högt att det kan bli självfall till byn.  Ingenjörer i Kinkenge har beräknat teknik, ledningsdragning och kostnad. Förarbete under åren 2016-2018 har varit att se över vattenkvaliteten, bestämma källans ursprung, kontrollera markägarfrågan, beräkna kostnaden och arbetsåtgången. 2019 har man påbörjat arbetet med att mura upp en fördämning vid en av källornas mynning i berget. Vattentillgången under torrtid är nu uppmätt till 7 m3 per dygn vilket får anses tillräckligt för att genomföra projektet.

Etapp två består av att gräva ner ledningen från vattenkällan till byn. Den tredje etappen gäller bygget av en uppsamlande cistern i byn, med kranar för att tappa vattnet från cisternen.

Totalbudget på vattenprojektet beräknas vara 175 000 kr. Människorna i Kinkenge har mycket små inkomster och har därför begränsade möjligheter att bidra med pengar till projektet. Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga har därför beslutat att ta ansvar för 160 000 kr, varav man hoppas att sponsorer ska kunna bidra med ca halva summan. Kinkenge får då stå för ca 15 000 kr varav en del är eget arbete.